นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาล และนางสาวพรทิภา พยมพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เหมืองดินแดงกลางดง หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล

Leave a Comment

Your email address will not be published.