นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์ รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนิติกร ตรวจสอบ บริษัทเอกอุทัย จำกัด กรณี การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ 1 / 2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว


Leave a Comment

Your email address will not be published.