นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และนายเสวก ผิวละออ ประธานสภาฯ ออกตรวจ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เก็บเศษขยะ กิ่งไม้ หน้าฝายน้ำล้น ในพื้นที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.