นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เปิดประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.