นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11 นครราชสีมา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบาดาลบริเวณหมู่2 เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนัก จากกรณีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล


Leave a Comment

Your email address will not be published.