นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล มอบหมาย นายบุญเลิศ มหาชน รองประทานสภาเทศบาล และนายระธีกรณ์ สามคุ้มทิม สมาชิกภาเทศบาล ออกเยี่ยมผู้กักตัว(ความเสี่ยงสูง) พร้อมมอบชุดยังชีพให้ดำรงชีพระหว่างกักตัว

Leave a Comment

Your email address will not be published.