นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล มอบหมาย นายระธีกรณ์ สามคุ้มทิม สมาชิกภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ  ออกเยี่ยมผู้กักตัว(ความเสี่ยงสูง) พร้อมมอบชุดยังชีพให้ดำรงชีพระหว่างกักตัว


Leave a Comment

Your email address will not be published.