นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล มอบหมาย นายบุญเลิศ มหาชน รองประธานสภาเทศบาล นางสาวนงเยาว์ บุบผาพัง เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางสวาส จงใจกลาง สมาชิกภาเทศบาล ออกเยี่ยมผู้กักตัว(ความเสี่ยงสูง) พร้อมมอบชุดยังชีพให้ดำรงชีพระหว่างกักตัว

Leave a Comment

Your email address will not be published.