นายกวิโรจน์ ศรีสังข์ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.