ตรวจสุขลักษณะของฟาร์มสุกรของบริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม

วันที่ 29 ส.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสุขลักษณะของฟาร์มสุกรของบริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม เพื่อวิเคราะห์ สรุปสาเหตุ ปัญหา และเป็นแนวทางในการแก้ไขเพื่อไม่ให้การประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.