ตรวจสอบเขตพื้นที่ฝังกลบกากของเสียอันตรายเพิ่มเติมในพื้นที่ บริษัท เอกอุทัย จำกัด และกำหนดแผนการตรวจสอบการปนเพื่อนน้ำใต้ดินในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 18 , กรมควบคุมมลพิษ , หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประชุมหารือและออกตรวจสอบเขตพื้นที่ฝังกลบกากของเสียอันตรายเพิ่มเติมในพื้นที่ บริษัท เอกอุทัย จำกัด และกำหนดแผนการตรวจสอบการปนเพื่อนน้ำใต้ดินในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.