ตรวจสอบคุณภาพการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ เข้าหมู่บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 และซอยบ้านผู้ใหญ่เด็ด จงใจกลาง ถึงบ้านนายจำนงค์ หมู่ที่ 14

วันที่ 20 ธ.ค. 62 เทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับ ฯลฯ ร่วมกับผอ.ณรงค์ หงษ์กลาง ผู้อำนวยการส่วนการตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ออกตรวจสอบคุณภาพการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ เข้าหมู่บ้านบุญบันดาล หมู่ที่ 2 และซอยบ้านผู้ใหญ่เด็ด จงใจกลาง ถึงบ้านนายจำนงค์ หมู่ที่ 14

Leave a Comment

Your email address will not be published.