ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและถนนในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลสีมามงคล ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บริเวณป่าเสียด ต่อเนื่อง หมู่ที่ 1 บริเวณมอตาทา และ (เทหินคลุก) หมู่ที่ 10 บริเวณคุ้มบ้านใหม่พัฒนา เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.