จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้คนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสีมามงคล โดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล  พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้คนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 และมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ให้แก่ผู้ที่มารับเบี้ยยังชีพ

Leave a Comment

Your email address will not be published.