งานป้องกันฯ ออกตัดต้นไม้ล้มขวางถนน หมู่ 1 ซอยโภคทรัพย์และซอยผาสุข เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.