กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการให้คนพิการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคลจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ให้คนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้ง รับลงทะเบียนผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งผู้ที่ได้รับเงินสดและเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นเดือนแรก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1.รายชื่อผู้สูงอายุที่ขอรับเป็นเงินสด
1.1 นางนิตย์ แซ่โฮ้ว บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 1
1.2 นางกาน สุขสนิท บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 1
1.3 นายประสงค์ เลื่องลือ บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 5
1.4 นางพัน หวานสูงเนิน บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8
1.5 นางสาวพลูสุข จิตตวิเศษ บ้านเลขที่ 90/14 หมู่ 10
1.6 นายผล เจริญสง่า บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 14

2.รายชื่อผู้สูงอายุที่ขอรับเงินเข้าบัญชี
2.1 นายสมบุญ คล้ายมาลา บ้านเลขที่ 34/13 หมู่ที่ 1
2.2 นายดิเรก แต้เถา บ้านเลขที่ 455 หมู่ที่ 5
2.3 นางพร แก้วการุณ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 15

เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้คนพิการ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้สูงอายุและคนพิการไปรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ (ตามเอกสารแนบด้านล่าง)
สำหรับคนพิการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแทนคนพิการ ให้ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการมาด้วยทุกครั้ง
ส่วนบุคคลที่จะไปรับเงินเบี้ยยังชีพแทนผู้สูงอายุและคนพิการ ให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.