การอบรมโครงการนวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการนวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยังยืน ประจำปี .. 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภชาติบุตรดีขันธ์กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม รับฟังปัญหาและเก็บข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ออกแบบนวัตกรรมให้สามารถแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอน และเพิ่มช่องทางการให้บริการของภาครัฐ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และสนองต่อนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาในการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

Leave a Comment

Your email address will not be published.