การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  แลพนักงานจ้าง จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2562

Leave a Comment

Your email address will not be published.