การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (ประเมินภายใน) สำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.