การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ให้คนพิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ด้วยเทศบาลตำบลสีมามงคลจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ให้คนพิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้ง รับลงทะเบียนผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ธันวาคม 2562 ทั้งผู้ที่ได้รับเงินสดและเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นเดือนแรก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1.รายชื่อผู้สูงอายุที่ขอรับเป็นเงินสด
1.1 นายประเทือง เสงี่ยม บ้านเลขที่ 13/18 หมู่ที่ 1
1.2 นางอุบล รุ่งเลิศสิทธิกุล บ้านเลขที่ 34/29 หมู่ที่ 1
1.3 นายอนุรุทธ เพ็ชรพึ่งวงษ์ บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 2
1.4 นางบุญช่วย ภาคนอก บ้านเลขที่ 91 หมู่ 5
1.5 นายสุนันท์ นาบ้าน บ้านเลขที่ 51/5 หมู่ 15

2.รายชื่อผู้สูงอายุที่ขอรับเงินเข้าบัญชี
2.1 นายปิยพัชร บุญประเสริฐ บ้านเลขที่ 96/8 หมู่ที่ 1
2.2 นายสมบัติ นามโคตร บ้านเลขที่ 248/9 หมู่ที่ 9
2.2 นายวิเศษ เงียบพลกรัง บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 10
2.3 นายทุย อินอร่าม บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 15

ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้คนพิการ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้สูงอายุและคนพิการไปรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ โดยพร้อมเพรียงกัน และคนพิการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจแทนคนพิการ ให้ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการมาด้วยทุกครั้ง ส่วนบุคคลที่จะไปรับเงินเบี้ยยังชีพแทนผู้สูงอายุและคนพิการ ให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

กำหนดการดังเอกสารแนบท้าย

Leave a Comment

Your email address will not be published.