การขอใบอนุญาตและการแจ้งเบาะแสผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสีมามงคล”

เรื่อง การขอใบอนุญาตและการแจ้งเบาะแสผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
รายละเอียด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.2) ให้ดำเนินการขอใบอนุญาตฯ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตฯ ดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล
(4) หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
(5) สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) หรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หากมีประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์เถื่อน สามารถแจ้งเบาะแสให้เทศบาลฯ ทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ 044-361444 ต่อ 24 หรือ 044-362099 เพื่อจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.