กองสาธารสุขฯ ประเมินและให้คำแนะนำเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวะสโคโรนา ณ บริเวณจุดสักการะท้าวเวชสุวรรณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.