กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนกลางดง ปุณณวิทยา

Leave a Comment

Your email address will not be published.