กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ 1 / 2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว และตรวจตามผลกรณี การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ อุทธรณ์ ที่ 35 / 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565

 

o

Leave a Comment

Your email address will not be published.