กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินมาตรฐานส้วม และการป้องกัน Covid-19 ในการใช้ห้องน้ำสาธารณะตามโครงการส้วมสาธารณะ สะอาด ปลอดภัย น่าใช้ ประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 จำนวน 12 แห่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published.