กองสาธารณสุขฯ ออกพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ม.2,14และ ม.1 ซอยบ้านสวน

Leave a Comment

Your email address will not be published.