กองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย และทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตามมาตราการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.