กองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 4 ก.ค.64 กองสาธารณสุขฯ ออกพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ หมู่ 1 คุ้มป่าสัก หมู่ 15 กลุ่มคอกวัว-สวนครั่ง และหมู่ 8 บ้านหนองเครือคต

Leave a Comment

Your email address will not be published.