กองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากกลิ่นการประกอบกิจการจำหน่ายไข่ ณ หมู่ 15

Leave a Comment

Your email address will not be published.