กองสาธารณสุขฯร่วมกับ อสม.ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุง และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง หมู่ 4 , 7 และ 9

Leave a Comment

Your email address will not be published.