กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสีมามงคล นำโดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุน และพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.