กองช่าง ต่อสายเมนไฟส่องสว่าง หมู่ 14 ชลประทาน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.