กองช่าง ซ่อมแบบบำรุงรักษาบ่อบาดาล หมู่ 15 ซอยบ้านยายเนียน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการอุปโภคต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.