กองช่าง ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 9 ซอยบ้านนายเรือง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.