กองการศึกษา ตรวจสอบ อาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเตือนภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคลทั้ง 2 แห่ง เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published.